Godina vjere!

„Vrata vjere“, koja vode u život zajedništva s Bogom u njegovoj Crkvi, uvijek su nam otvorena. Ovim riječima papa Benedikt ohrabruje nas u ovoj Godini vjere. Put vjere traje čitav život. Taj put započinje krštenje i završava prijelazom iz smrti u vječni život. Put je to kojim prolazi svaki vjernik, pa i mi članovi ove Župe.

Često se, međutim događa kako se kršćani gube u prekomjernom aktivizmu i zauzimanju za društvena i politička pitanja, a promašuju ono bitno, kao što je njihova stalna vjerska izgradnja. Nezamislivo je kako mnogi vjernici dopuštaju da svijetlo koje su primili bude skriveno, a sol, koja su krštenjem postali, obljutavi.

I zbog toga dolazi do potrebe za jednim vremenom (godinom) koja će bit posvećena našem propitivanju  i nastojanju povratka na izvore. I upravo je zato Sveti otac proglasio Godinu vjere 11. listopada i ona se poklapa sa početkom rada Drugog vatikanskog sabora, ta Godina trajat će sve do 24. studenog 2013.

Vjera je povezana s evangelizacijom, svim anama potrebna je evangelizacija kako bi se iznova pronašla radost življenja vjere i kako bi se nastojalo tu vjeru koju smo po krštenju primili prenositi. Evo poticaja roditeljima koji krste svoju djecu da u ovoj Godini vjere na poseban način pouče djecu u vjeri u kojoj su krštena, da si daju truda i tu svoju vjeru što bolje svjedoče.

Kako svjedočiti vjeru?

Na praktičan način to znači vršiti Božje zapovijedi, a to konkretno znači moliti u obitelji, dolaziti na svetu misu, svjedočiti svoju vjeru svakodnevno, ne se stidjeti što smo kršćani, nego svoju vjeru braniti i boriti se da nas drugi ne vrijeđaju nego da gledajući nas požele postati dio vjerničkoga naroda.

Papa želi da ovu Godinu vjere slavimo na dostojan i plodonosan način;

-          da intenzivnije razmišljamo o vjeri, kako bi se pomoglo onima koji vjeruju u Krista da svjesnije i snažnije prionu evanđelju

-          da ova godina u vjernicima pobudi nadahnuće da ispovijedaju vjeru s obnovljenim uvjerenjem, s pouzdanjem i nadom.

Sve to treba nas potaknuti da intenzivnije slavimo vjeru u liturgiji (sakramenti), na osobit način u euharistiji, koja je „vrhunac kojemu teži djelovanje Crkve i koja je ujedno vrelo iz kojega struji sva njezina snaga.“

Otvaranjem Godine vjere Papa nas želi potaknuti da na poseban način svojim životom svjedočimo vjeru, a to znači da naš život mora biti vjerodostojniji. Nije, dakle, dovoljno samo ustima ispovijedati vjeru nego je treba djelima pokazati.

I zaista ovu Godinu vjere iskoristimo te učvrstimo vjeru u trojedinoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga!

 

(Preuzeto: Apostol Bezgrešne, List članova Vojske Bezgrešne, str 3.) 

Podijeli